Today’S CCVI List 17/05/2018

HRD Korea बाट CCVI आएका तपसिलका व्यक्तिहरुले आफ्नो राहदानी लिई निर्धारित मितिभित्र यस शाखामा सम्पर्क राख्नुपर्ने छ । अन्यथा Labour Contract रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ । Ccvi List 4 S.No. Name Date of Birth Gender Visa no Name of the Enterprise Category of Industry Submit Before 3045 […]

बिस्तृत समाचार »

Today’S CCVI List 16/05/2018

HRD Korea बाट CCVI आएका तपसिलका व्यक्तिहरुले आफ्नो राहदानी लिई निर्धारित मितिभित्र यस शाखामा सम्पर्क राख्नुपर्ने छ । अन्यथा Labour Contract रद्द गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने व्यहोरा समेत सम्बन्धित सबैको लागि जानकारी गराइन्छ । Ccvi List 4 S.No. Name Date of Birth Gender Visa no Name of the Enterprise Category of Industry Submit Before 2991 […]

बिस्तृत समाचार »